Skip to main content

Projecten en werkzaamheden

Vanuit FPP Management zijn sinds 2008 de volgende activiteiten verricht:

Projectleider Versnelling Aardwarmte Metropoolregio Amsterdam
Aug 2019 - heden.
Het aanjagen van de verantwoorde ontwikkeling van aardwarmte in de MRA, door de publieke en private partijen bij elkaar te brengen, voorlichting te geven en te ondersteunen in de benodigde beleidsontwikkeling en sensitiviteit. Gedelegeerd opdrachtgever voor aanvullende seismisch onderzoek. Ondersteund door een klein team. Opdrachtgevers: Provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland.

Voorzitter Stichting Platform Geothermie
Nov 2015 – Januari 2021.
Het leiden en professionaliseren van het Platform Geothermie, een non-profit organisatie (NGO) gericht op de bevordering van de verantwoorde toepassing van geothermie of aardwarmte in Nederland. Centraal staat het werken aan de strategische positionering van deze groeiende sector in de energietransitie. Hoe kan de geothermie de hooggespannen verwachtingen waar maken? Wat is de rol van de overheden? De circa 85 deelnemers zijn onder meer energiebedrijven, adviesbureaus, kennisinstellingen, provincies en gemeentes, boorbedrijven, financiële instellingen en gebruikers van aardwarmte. In december 2020 is na een jaar hard werken het Platform gefuseerd met de zustervereniging DAGO.

Onderzoekscoördinator Kennisagenda aardwarmte, namens Ministerie van Economische Zaken & LTO Glaskracht
Okt 2014 – juni 2018.
Betreft het coördineren van het onderzoeksprogramma van de (landelijke) Kennisagenda Aardwarmte, als uitvoeringselement van het Versnellingsplan Aardwarmte. Door de vele benodigde onderzoeken gestructureerd en gefaseerd in de markt te zetten is het 'leereffect' maximaal en is de gewenste versnelling te bereiken in het gebruik van aardwarmte in Nederland. (Voor de glastuinbouw, woningen maar ook de industrie.)

interim-directeur Warmtenet Hengelo, voor de gemeente Hengelo
Feb 2015 – Jun 2016
Betreft het leiding geven aan de verzelfstandiging en verduurzaming van het warmtebedrijf van Hengelo. Het bedrijf is gesplitst; Ennatuurlijk en Alliander DGO participeren als (groot-)aandeelhouder in respectievelijk de distributie/levering en het transport. Parallel hieraan is de aanbesteding van het transportnet opgestart.

Adviseur Trias Westland B.V., voor HVC en Westland Infra
Jan 2014 – Jan 2015
Advisering van Trias Westland B.V. en de moederbedrijven HVC en Westland Infra betreffende de opzet en uitvoering van (de organisatie van) het eerste Trias-doublet in Nederland (warmte van 4.000 meter diepte).

Facilitator, voor Programmabureau WK Zuid Holland/ Provincie Zuid-Holland
Sep 2009 – Jan 2015 
Deelnemer Taskforce Warmte Provincie Zuid-Holland. Ondersteunen van marktpartijen en gemeenten bij het opzetten van (duurzame) warmteprojecten. Onder andere voorzitter/secretaris Klankbordgroep stadswarmte Leidse Regio, over de toekomstmogelijkheden van de stadswarmte in Leiden.

Director Indigo B.V., voor Alliander en gemeente Nijmegen
Feb 2013 – Apr 2014 
Directeur Indigo B.V. (Alliander, gemeente Nijmegen). Betreft het inrichten van de organisatie van Indigo, om stadswarmte van de ARN in Nijmegen naar Waalsprong en Waalfront te transporteren, en het aanleggen van de bijbehorende transportleiding. Investeringsvolume > 20 mln euro.Indigo is hiermee de schakel tussen warmteproducent (ARN) en distributeur (Nuon), als eerste voorbeeld van 'openbare warmte-infrastructuur' in Nederland.

Directeur Warmtebedrijf Eneco Delft B.V.
Aug 2011 – Mrt 2014
Warmtebedrijf Eneco Delft B.V. is in 2011 opgericht als dochter van de gemeenten Delft en Midden Delfland, de woningcorporaties Woonbron, Vidomes en DUWO en energiebedrijf Eneco, voor de warmtevoorziening in grote delen van Delft en de wijk Harnaschpolder (met Midden Delfland). Totaal 18.000 woningen. Door de economische en marktomstandigheden bleek deze doelstelling niet binnen redelijke termijnen haalbaar en is in 2013 besloten alle aandelen naar Eneco over te dragen.

Proces-manager (via Sweco) Provincie Gelderland
Jan 2011 – Mei 2013
Via Grontmij/Sweco. Kansenstudie warmtelevering Arnhem - Nijmegen, betreft een onderzoek naar de mogelijkheden/ voor- en nadelen van centrale warmteleveringen in deze regio. Onderzoek mogelijkheden verduurzaming warmtevoorziening Arnhem.

Directeur Aardwarmte Den Haag VoF
2008 – Mei 2013
Directeur Aardwarmte Den Haag vof (Gemeente Den Haag, Uniper, Eneco en drie woningbouwcorporaties).Betreft het oprichten en inrichten van een gezamenlijk Warmtebedrijf om 4000 woningen van duurzame warmte te voorzien. Investeringsvolume 45 mln euro, waarvan circa 35 miljoen gerealiseerd. Eerste geothermische boring in de gebouwde omgeving. Door de economische crisis is het bedrijf in 2013 failliet gegaan.

Voorzitter VPG, Vereniging Prinsessegracht 23, voor Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI)
Jan 2007 – Jan 2011 
De VPG was de eigenaar van het gebouw Prinsessegracht 23 in Den Haag, het kantoor van de ingenieursvereniging KIVI. Bij de fusie met Niria is het gebouw (tijdelijk) ondergebracht in een aparte vereniging. In 2011 is de VPG alsnog gefuseerd met KIVI.

Proces-manager Warmtebedrijf Delft, voor de gemeente Delft
Sep 2007 – Jan 2009 
Betreft het oprichten en inrichten van een Warmtebedrijf om bestaande wijken in Delft van duurzame warmte te voorzien. Procesbegeleiding in opdracht van (eerst) de gemeente Delft en daarna van alle zes potentiële aandeelhouders om tot de opzet en oprichting van het Warmtebedrijf te komen, met een haalbare businesscase.