Skip to main content

Visie

De energietransitie is vooral een vraagstuk van mensen. Kunnen mensen, als burger én als bestuurder, manager of medewerker in een organisatie (voldoende) inbrengen? Houden we genoeg rekening met elkaar, zodat voor- en nadelen gelijkelijk verdeeld zijn? Alleen door naast de doelen van de organisatie(-s) ook de doelen en 'beelden' van de betrokken personen in het oog te houden is een project of proces tot een goed einde te brengen.

Welke partijen gaan welke rol op zich nemen? Hoe betrekken we de samenleving en omwonenden hierbij? Wat zijn de gevolgen voor de aandeelhouders en burgers? Meer van hetzelfde is zeker onvoldoende; de huidige ontwikkelingen bieden echter voldoende kansen voor nieuwe rollen en activiteiten, zowel bedrijfsmatig als maatschappelijk.

Grote bedrijven spelen in de warmtetransitie een rol, terwijl veel burgers juist zelfstandiger en kleinschaliger te werk willen gaan. We dienen het schaalvoordeel van grote bedrijven, de inventiviteit en het ondernemerschap van kleinere bedrijven en de 'lokale binding' aan/ met burgers te combineren om de grote stappen te maken die voor het Klimaat-(en regeer-)akkoord nodig zijn.

Technisch gezien hebben centrale én decentrale oplossingen ieder hun bestaansrecht en vereisen goede afstemming, draagvlak, regulering en (deels) stimulering. Bijvoorbeeld de 'wijkgerichte aanpak' voor vervanging van aardgas en de marktstructuur rondom warmtenetten.

FPP heeft ervaring en kennis van de diverse aspecten van de transitie, en kan vanuit een verbindende rol de benodigde partijen aan tafel krijgen en houden én hen helpen de stappen te zetten om tot realisatie van het project of de concretisering van de samenwerking te komen.